Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Definīcijas:

Tīmekļvietne – Pārziņa tīmekļvietne www.pegazus.lv

Lietotājs – jebkura persona, kura lieto vai ir lietojusi Tīmekļvietni;

Pārzinis, CINE VECTOR - CINE VECTOR SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103996713, juridiskā adrese: Zemzaru iela 3, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, e-pasta adrese: support@pegazus.lv;

Datu subjekts – Lietotājs vai persona, kuras datus Pārzinim tīmekļvietnē iesniedzis Lietotājs;​

Regula - Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (27.04.2016) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK;

Privātuma politika – šī CINE VECTOR privātuma politika.

 1. Vispārīga informācija

CINE VECTOR ir šīs tīmekļvietnes īpašnieks, kas nodrošina tīmekļvietnes uzturēšanu un pārvaldību, nodrošinot informācijas apmaiņu starp piedāvāto pakalpojumu saņēmējiem un sniedzējiem.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju Datu subjektam par personas datu apstrādes, ko veic CINE VECTOR,  nolūku, tiesisko pamatu, apjomu, aizsardzību, un Datu subjekta tiesību īstenošanas iespējām.

CINE VECTOR fiziskās personas datus apstrādā atbilstoši Regulas prasībām, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un labas prakses vadlīnijām, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par tās rīcībā esošo personu datu drošību.

CINE VECTOR savā darbībā:

- izmanto samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras, drošības pasākumus un līdzekļus, lai aizsargātu CINE VECTOR apkopotos un apstrādātos personu datus;

- īsteno pasākumus savu darbinieku regulārai apmācībai un informēšanai personas datu aizsardzības jautājumos, lai samazinātu iespējamo incidentu iestāšanās varbūtību;

- īsteno iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību un to atstātās sekas;

- datu nodošanu trešajām personām īsteno, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu.

CINE VECTOR apņemas nodrošināt personas datu pareizību un paļaujas uz Lietotāju, ka tiks nodrošināta nodoto personas datu pilnība un pareizība.

Lai Lietotāja rīcībā vienmēr būtu aktuāla informācija par tā personas datu apstrādi, CINE VECTOR, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošina Privātuma politikas regulāru pārskatīšanu un atjaunošanu, tādēļ aicinām ik pa laikam  iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo redakciju Tīmekļvietnē.

CINE VECTOR patur tiesības veikt izmaiņas personas datu apstrādes politikā, publicējot aktuālo personas datu apstrādes politiku tīmekļvietnē.

Attiecībā uz atsevišķiem personas datu apstrādes mērķiem, pārskatāmības nolūkā, personas datu apstrādes politika var tikt publicēta atsevišķi.

 1. Personas datu apstrādes pārzinis

SIA CINE VECTOR,

vienotās reģistrācijas numurs: 40203478175,

Juridiskā adrese: Zemzaru iela 3, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Elektroniskā pasta adrese saziņai personas datu apstrādes jautājumos: support@pegazus.lv.

 

 1. Privātuma politikas piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz datu subjektiem:

 • fiziskajām personām, kuras ir izmantojušas, izmanto vai izteikuši vēlēšanos izmantot tīmekļvietni;
 • tīmekļvietnes apmeklētājiem;
 • trešajām personām, kuru personas datus iesniedzis Lietotājs.
 1. Personas datu apstrādes nolūki, tiesiskais pamatojums, apstrādāto datu kategorijas.

Personas datu apstrādes nolūki

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

Apstrādāto personas datu kategorijas

Tīmekļvietnes uzturēšanai un lietošanas uzlabošanai

Lūdzam iepazīties ar Sīkdatņu politiku

Lūdzam iepazīties ar Sīkdatņu politiku (https://pegazus.lv/en/cookies)

Informācijas par CINE VECTOR jaunumiem saņemšana

Dalība Lietotāju aptaujās

Datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts)

Lietotāja kontaktinformācija: tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese

Lietotāja kontaktinformācija: tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese

Līgumattiecību uzsākšana, pakalpojumu sniegšana, citu saistību izpilde un nodrošināšana

·         Līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts);

·         Juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts);

·         Pārziņa leģitīmās intereses (Regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts), piemēram,

saziņas ar Lietotāju nodrošināšana.

Lietotāja  identifikācijas informācija, personu apliecinoša dokumenta informācija un kontaktinformācija

Peldlīdzekļa reģistrācijas dati, parametri, atrašanās vieta

Trešo personu identifikācijas dati, personu apliecinoša dokumenta informācija un kontaktinformācija

Dati par peldlīdzekļa apdrošināšanu (jā/nē)

Norēķinu kartes dati, izvēlētais maksāšanas veids/līdzeklis

Rezervētie un izmantotie pakalpojumi

Atrašanās vietu, izmantoto pakalpojumu un maksājumu vēsture

Muitas deklarācijas dati

Robežsardzes, policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības, piestātnes asistenta pieteikumu informācija

Lietotāja identificēšana

•  piekrišana (Regulas  6.panta 1.punkta  a) apakšpunkts

Tālruņa numurs

 

 

 1. Datu iegūšanas veidi, datu sniegšanas pienākums

CINE VECTOR datus iegūst vairākos veidos:

 • tieši un nepastarpināti no Datu subjekta;
 • no trešajām personām (piemēram, Lietotājs iesniedz peldlīdzekļa apkalpes locekļu datus pakalpojumu saņemšanai vai saziņai ar CINE VECTOR).

Lietotājam nav pienākuma sniegt CINE VECTOR personas datus. Taču, ja Lietotājs izvēlas nesniegt nepieciešamos personas datus, CINE VECTOR nevarēs sniegt Lietotājam tā izvēlētos pakalpojumus.

 1. Personas datu glabāšanas ilgums

CINE VECTOR glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

 • ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • ir nepieciešams realizēt CINE VECTOR leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā Lietotāja piekrišana konkrētajai personas datu apstrādei un nepastāv cits tiesisks pamats turpmākai datu apstrādei (Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, nosūtot paziņojumu uz CINE VECTOR e-pasta adresi);
 • kamēr spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā CINE VECTOR vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • CINE VECTOR iekšējos normatīvajos aktos noteiktu laiku (tostarp Privātuma politikā, sīkdatņu politikā norādīto laiku).

Iestājoties nosacījumiem, kas nosaka, ka tālākai personas datu uzglabāšanai vairs nav tiesiska pamata, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

 

 1. Personas datu aktualizēšana

CINE VECTOR paļaujas, ka Lietotājs sniedz patiesu informāciju un precīzus personas datus, t.sk. CINE VECTOR sagaida, ka pēc tam, kad CINE VECTOR ir sniegti personas dati, šie dati kļuvuši neaktuāli, ir notikušas izmaiņas iesniegtajos personas datos, personas dati tikts aktualizēti, ja tas atbilst personas datu apstrādes mērķim un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 1. Personas datu nodošana

CINE VECTOR nodod personas datus:

 • sadarbības partneriem (apstrādātājiem vai atsevišķiem pārziņiem), kas saistīti ar pakalpojumu nodrošināšanu. CINE VECTOR kā pārzinis nepieciešamības gadījumā var piesaistīt fizisku vai juridisku personu, publisku iestādi, aģentūru vai citu struktūru, kura CINE VECTOR vārdā apstrādā personas datus (turpmāk – Apstrādātājs) un kam ir atbilstošas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas specifisku pakalpojumu nodrošināšanā, un nepieciešamības gadījumā nodod Apstrādātājam Datu subjekta personas datus. Savstarpējās tiesiskās attiecības starp CINE VECTOR kā pārzini un Apstrādātāju vienmēr tiek regulētas ar rakstveida līgumu. Apstrādātājam, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ar CINE VECTOR noslēgto sadarbības līgumu, ir noteikts pasākumu kopums, kas ir īstenojams, lai nodrošinātu adekvātu Datu subjektu privātuma un personas datu aizsardzību. CINE VECTOR sadarbības partneri apstrādā personas datus tikai saskaņā ar CINE VECTOR norādījumiem un tos nevar izmantot citiem mērķiem.
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajām personām robežsardzei, muitai, tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm), lai izpildītu juridisko pienākumu. Personas datu nodošana tiek īstenota, ja saņemts rakstisks pieprasījums vai iestājusies normatīvajos aktos noteikta tiesiskā situācija un tiek konstatēts šādas personas datu apstrādes tiesiskais pamats. Personas datu nodošana tiek veikta tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts.
 • trešajām personām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos CINE VECTOR leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, tiesai).

CINE VECTOR savā ikdienas darbā īsteno pasākumus personas datu apstrādes apjoma minimizēšanai attiecībā uz tās darbiniekiem, paredzot, ka darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja piekļūt tikai to Datu subjektu datiem, kuri tiem nepieciešami darba pienākumu izpildei. 

CINE VECTOR nodrošina, ka tās rīcībā esošie personas dati tiek izsniegti tikai Datu subjektam. Datu izsniegšana trešajām personām, t.sk., ar Datu subjektu saistītajām personām, tiek veikta tikai gadījumos, ja ir saņemta nepārprotama Datu subjekta rakstveida piekrišana vai pastāv normatīvajos aktos noteikts gadījums, kad šāda datu nodošana ir atļauta. 

CINE VECTOR neveic datu nodošanu gadījumos, ja tā nevar pārliecināties par Datu subjekta identitāti vai pastāv aizdomas, ka Datu subjekta uzrādītā identitāte nesakrīt ar tā patieso identitāti. 

Gadījumos, kad datu nosūtīšana tiek īstenota izmantojot e-pasta saziņas iespējas, CINE VECTOR nodrošina, ka šāda darbība tiek izpildīta tikai pēc Datu subjekta piekrišanas saņemšanas, tam rakstiski vai mutiski (darbiniekam to fiksējot) norādot e-pasta adresi uz kuru tas vēlas saņemt sūtījumu. Veicot datu nosūtīšanu izmantojot e-pasta saziņas iespējas vai citus tiešsaistes datu apmaiņas risinājumus, t.sk., informācijas sistēmu pašapkalpošanās platformas, CINE VECTOR īsteno pasākumus attiecīgo datu aizsardzībai, piemērojot datu piekļuves aizsardzības vai šifrēšanas metodes.

CINE VECTOR Datu subjekta datus nodod ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ), ja Pakalpojumu sniegšanas vieta ir ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

Gadījumos, kad personu dati tiek nosūtīti ārpus ES/EEZ, CINE VECTOR ievieš papildu drošības pasākumus, lai pārliecinātos, ka personas datu apstrādē arī trešajās valstīs tiks piemērots līdzvērtīgs fizisko personu datu aizsardzības līmenis – datu apstrāde būs likumīga un samērīga, dati būs drošībā, tiks ievērotas datu subjekta tiesības kontrolēt savus datus u. c.

Ja CINE VECTOR sadarbības partneri – Apstrādātāji, kam ir nodoti Datu subjekta dati, veic to apstrādi ārpus ES/EEZ, CINE VECTOR pārliecinās, ka attiecībā uz datu drošību un tehniskām prasībām attiecīgie pakalpojumu sniedzēji ievēros tādas prasības, kādas ir noteiktas Regulā un citos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos un labas prakses vadlīnijās.

 1. Automatizētu lēmumu pieņemšana.

CINE VECTOR izmanto automatizētu lēmumu pieņemšanas sistēmu. Automatizētā lēmumu pieņemšana nodrošina mazāku kļūdu iespējamību, kā arī ir efektīvāka un drošāka nekā pārziņa darbinieku pieņemti personīgi lēmumi.

Piekrītot šai Privātuma politikai, Datu subjekts vienlaikus izsaka piekrišanai automatizētu lēmumu attiecībā uz Datu subjektu pieņemšanai.

Izvērtējot nepieciešamību apturēt pakalpojumu sniegšanu, tiek ņemta vērā informācija par to, vai Datu subjekts ir veicis apmaksu par saņemtajiem un/vai rezervētajiem pakalpojumiem. 

Automatizēts lēmums par pakalpojumu apturēšanu tiek pieņemts, ja (i) nav veikta samaksa par iepriekš saņemto pakalpojumu; (ii) pievienotajā norēķinu līdzeklī nepietiek līdzekļu rezervēto pakalpojumu apmaksai.

Aicinām vienmēr izmantot tiesības sazināties ar CINE VECTOR, izmantojot elektroniskā pasta adresi support@pegazus.lv, un lēmumu apstrīdēt, ja tam nepiekrītat, kā arī pieprasīt, lai lēmumu atkārtoti izskatītu persona, izteikt savu viedokli, kā arī saņemt paskaidrojumu.

 

 1. Datu subjekta tiesības attiecībā uz CINE VECTOR veikto personas datu apstrādi

CINE VECTOR, privātuma un personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību izpildes ietvaros, nodrošina Datu subjektam sekojošas tiesības, pamatojoties uz tā rakstisku pieprasījumu:

 • Piekļuve saviem personas datiem. Datu subjektam ir tiesības saņemt no CINE VECTOR apstiprinājumu par to, vai Datu subjekta dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti, piekļūt saviem datiem un saņemt par tiem šādu informāciju: datu apstrādes nolūki;  personas datu kategorijas;  personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.
 • Savu personas datu labošana. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, ja tas ir konstatējis, ka CINE VECTOR rīcībā esošā informācija par Datu subjektu ir nepareiza vai nepilnīga.
 • Savu personas datu dzēšana. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, ja pastāvēs vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
 • dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 • Datu subjekts atsauc savu piekrišanu datu apstrādei, un nav cita likumīga pamata to apstrādei;
 • ja datu apstrāde ir pamatota ar CINE VECTOR vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, tomēr apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;
 • Datu subjekts iebilst pret savu datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām;
 • ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;
 • lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas CINE VECTOR noteikts normatīvajos aktos.
 • Savu personas datu ierobežošana. Datu subjektam ir tiesības lūgt ierobežot CINE VECTOR rīcībā esošo Datu subjekta personas datu apstrādi.
 • Iebilšana savu personas datu apstrādei. Datu subjektam ir tiesības iebilst pret Datu subjekta personas datu apstrādi, kas pamatota ar CINE VECTOR leģitīmajām interesēm.
 • Datu pārnesamība – Datu subjektam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (t.s., “datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis CINE VECTOR, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un gadījumos, ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

Datu subjekta pieprasījumam ir jābūt rakstveida, parakstītam ar personisko parakstu, vai elektroniskā dokumenta, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, formā.

CINE VECTOR atbildi uz pieprasījumu sniegs bez nepamatotas kavēšanās un ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus, ja tādi ir noteikti, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. CINE VECTOR ir tiesības pagarināt atbildes sniegšanas termiņu par diviem mēnešiem, informējot par pagarinājuma iemesliem, ņemot vērā pieprasījuma apjomu.   

Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta, iespēju robežās ņemot vērā Datu subjekta norādīto vēlamo atbildes saņemšanas veidu.

Datu subjekta pieprasījums iesniedzams personīgi, vai nosūtot pa pastu, vai ar kurjeru uz CINE VECTOR juridisko adresi, vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: support@pegazus.lv.

Ja Datu subjektam ir grūtības noformēt pieprasījumu rakstveidā, tam ir tiesības pieprasījumu personīgi klātienē izteikt mutvārdos, vēršoties CINE VECTOR juridiskajā adresē, iepriekš par konkrētu laiku vienojoties pa tālruni, kur CINE VECTOR atbildīgais darbinieks to noformēs rakstveidā un Datu subjekts, pēc iepazīšanās un atbilstības pārbaudes, to paraksta.

 1. Personas datu aizsardzība 

CINE VECTOR rūpējas par Datu subjektu personas datu neizpaušanu un drošību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un CINE VECTOR saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, nodrošinot Datu subjektu personas datu fizisko un vides drošību; ierobežojot piekļuves tiesības Datu subjektu personas datiem (piekļuve Datu subjektu personas datiem ir tikai CINE VECTOR pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai); veicot Datu subjektu personas datu nosūtīšanu šifrētā veidā; nodrošinot datortīkla, personālo ierīču aizsardzību; datu rezerves kopēšanu; īstenojot iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību; nodrošinot darbinieku apmācību un informēšanu par personas datu apstrādes aspektiem, un īstenojot citus aizsardzības pasākumus, tādējādi nodrošinot arī Datu subjekta personas datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu.

Apstrādātāji, kuriem CINE VECTOR uztic Datu subjektu personas datu apstrādi, pirms sadarbības uzsākšanas tiek izvērtēti un informēti par pasākumu kopumu, kas tiem jāveic, lai nodrošinātu Datu subjektu personas datu apstrādi, konfidencialitāti un aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Apstrādātāji nodrošina Datu subjektu personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ar CINE VECTOR noslēgto sadarbības līgumu.

CINE VECTOR nepārtraukti pilnveido un papildina savā rīcībā esošos tehnisko risinājumus, ņemot vērā aktuālās nozares tendences un piedāvātās iespējas, balstoties uz apzinātajiem riskiem.

 1. Papildinformācijas saņemšana un sūdzību par datu apstrādi iesniegšana.

Jautājumos, kas saistīti ar Datu subjektu personas datu apstrādi (tajā skaitā, lai sniegtu atsauksmes, izteiktu iebildumus par personas datu apstrādes procesiem, izdarītu pieprasījumus), kā arī, ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, no CINE VECTOR puses ir aizskartas Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, lūdzam sazināties ar CINE VECTOR, izmantojot elektronisko pastu: support@pegazus.lv.

Gadījumā, ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; e-pasts: pasts@dvi.gov.lv; tālrunis: +371 67223131).